EGD环境图形设计

菜单

A PIT 标识设计

2018年日本设计公司HOKKYOK为AUTOBACS的A PIT汽车百货提供了标识系统设计。

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

A PIT 标识系统设计 © hokkyok

分类: 商业空间

评论