EGD环境图形设计

菜单

香港逸东酒店导视

© much

香港逸东酒店是朗豪酒店集团在香港九龙一家高档四星级酒店,由于以前的导视系统比较混乱,much公司为酒店重新定制了这套导视系统。

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

香港逸东酒店导视,香港标识,香港EGD,酒店标识,酒店标牌设计 © much

分类: 文化空间

评论