EGD环境图形设计

菜单

俄罗斯国立人文大学

© Zoloto Group

ZOLOTO Group为俄罗斯国立人文大学提供导航系统开发,解决学生、员工和外来访客出行的困难,设计团队通过对校园的动线分析,梳理针对各人群行走路线,提供相应的解决方案,为学校设计了一套完整的地图和图标。在设计上强调信息的结构和排版,使用成本低又实用的材料,达到最佳实用功能性。

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

俄罗斯国立人文大学导视设计 © Zoloto Group

分类: 创意酷, 文化空间

评论